Aplikacja wspierająca terapię deficytów poznawczych

dla pacjentów po udarze lub po urazie czaszkowo-mózgowym

Dowiedz się więcej
Pacjenci używający systemu AbaStroke
Przykładowy ekran AbaStroke

Co to jest ABAStroke?

ABAStroke to firma z branży MedTech opracowująca cyfrowe narzędzia terapeutyczne dla pacjentów po udarze wymagających długotrwałej rehabilitacji neuropsychologicznej. Innowacja ABAStroke opiera się na trzech filarach:

1.

Rdzeń produktu opiera się na Applied Behaviour Analysis (ABA), wiodącej opartej na badaniach metodologii, która udowodniła, że przynosi znaczącą zmianę w zachowaniu u osób z zaburzeniami poznawczymi.

2.

System dynamicznie dostosowuje się do potrzeb pacjentów dzięki algorytmom uczenia maszynowego.

3.

Jest przeznaczony dla urządzeń mobilnych, dzieki czemu pacjenci mogą doświadczyć skutecznej terapii w dowolnym miejscu i czasie, bez obecności specjalisty, w stopniu większym niż oferuje tradycyjny system opieki zdrowotnej.

Uzupełnij zdanie - przykład ekranu

Dlaczego ABAStroke?

Systemy opieki zdrowotnej w wielu krajach UE mogą zapewniać dość dobre usługi zdrowotne, ale zwykle tylko na początku podczas podstawowej rehabilitacji. Ogromna luka w opiece pojawia się, gdy pacjenci wracają do domu. Brak neuropsychologów sprawia, że dalsza rehabilitacja jest bardzo ograniczona do leczenia prywatnego.

Starzenie się populacji prowadzi do większej liczby udarów, a problem będzie bardziej niepokojący w nadchodzących latach. Potrzebne są pilne działania i jesteśmy głęboko przekonani, że ABAStroke, dobrze wykonany DTX oparty na ABA, jest właściwym rozwiązaniem, aby sprostać temu wyzwaniu.

O Produkcie

Pacjenci korzystający z aplikacji

Aplikacja ABAStroke została stworzoną z myślą o osobach dorosłych, które zmagają się z deficytami poznawczymi wynikającymi z przebytego udaru lub po urazie czaszkowo-mózgowym.

Odstęp

Narzędzie jest zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić pacjentowi rozpoczęcie pracy na poziomie adekwatnym do jego deficytów oraz zasobów. Odpowiada za to seria specjalnie opracowanych zadań badających na potrzeby aplikacji stopień zaawansowania użytkownika w zakresie danej funkcji poznawczej. Takie rozwiązanie podtrzymuje istniejące możliwości pacjenta przy jednoczesnym skoncentrowaniu się na najbardziej istotnych problemach w zakresie funkcjonowania kognitywnego.

Naukowe podstawy

Fundamentem, na którym opiera się ABAStroke jest Stosowana Analiza Zachowania (ang. applied behavior analysis, ABA)

Odstęp

Jest to dyscyplina naukowa, która wykorzystuje prawa rządzące zachowaniem do rozwiązywania istotnych z punktu widzenia społeczeństwa trudności. Znajduje ona szerokie zastosowanie w rehabilitacji osób po udarach, w zakresie takich funkcji jak kształtowanie samodzielności, kontroli emocjonalnej, motywacji. Doświadczenie terapeutów behawioralnych oraz wiedza płynąca z badań nad zachowaniem pozwalają sądzić, że ABA może być narzędziem skutecznie wspierającym rehabilitację funkcji poznawczych pacjentów po udarach.

ABAStroke stosuje prawa rządzące zachowaniem w celu maksymalizacji sukcesów w zakresie rehabilitacji funkcji poznawczych, a także kształtowania regularnościw samodzielnej pracy pacjentów.

Lekarz polecający nasza aplikację
Siedząca osoba wskazuje

Jedną z cech Stosowanej Analizy Zachowania jest indywidualizacja podejścia do pacjenta.

Odstęp

Udaje się nam ona dzięki zastosowaniu narzędzi mających na celu dopasowanie aplikacji do możliwości pacjenta. Przed rozpoczęciem pracy z danym programem pacjent przechodzi trening wstępny (tzw. pretest) w celu rzetelnej oceny poziomu jego umiejętności a następnie indywidualnego dostosowania poziomu trudności.

Po przejściu pretestu pacjent rozpoczyna pracę z aplikacją w ramach właściwego trybu rozgrywki, podczas którego poziom trudności płynnie dostosowuje się do czynionych przez pacjenta postępów lub błędów. Konstrukcja trybu rozgrywki oparta jest na wywodzącej się ze Stosowanej Analizy Zachowania metodzie wyodrębnionych prób (DTT). Jest to sposób uczenia umożliwiający podział umiejętności na niewielkie, łatwe do nauczenia porcje, a następnie wykorzystywania wzmocnień, podpowiedzi i powtarzania w celu maksymalizacji sukcesów pacjenta oraz skutecznego uczenia.

Osoba idąca z obrazem
Nagroda

System motywacyjny stworzony w ABAStroke oparty na wzmocnieniach, wizualizacji postępówi nagrodach, ma na celu również wytworzenieu pacjentów pozytywnych skojarzeń i zachęcenie ich do regularnej pracy.

Design przyjazny pacjentowi

Szata graficzna pozwala ograniczyć wpływ zbędnych dystraktorów na pracę pacjenta.

Odstęp

Układ plansz jest przejrzysty, a zastosowane kolory czynią całość czytelną i przyjazną dla oczu. Narzędzie komunikuje się z użytkownikiem za pomocą poleceń lektora wspieranych tekstem pisanym oraz piktogramami w rozmiarze dostosowanym do urządzeń mobilnych z dotykowymi ekranami. Dzięki temu interfejs jest przyjazny dla osób niedowidzących, z niedosłuchem lub mających inne trudności w komunikowaniu się.

Ekrany z aplikacji

Badania

Udary mózgu stają się rosnącym problemem w starzejącym się społeczeństwie, a terapia po zakończeniu hospitalizacji może być nie tylko długa, ale także niezwykle kosztowna. Podobnie proces certyfikacji specjalistów (w tym terapeutów behawioralnych), zajmuje dużo czasu i pochłania środki. W praktyce oznacza to, że nie każdy pacjent, który potrzebuje terapii będzie mógł ją otrzymać. Nadzieją na rozwiązanie tej trudnej sytuacji mogą być najnowsze technologie połączone z nauką - taką jak Stosowana Analiza Zachowania.

Stosowana Analiza Zachowania (ang. Applied Behavior Analysis, ABA) jest fundamentem, na którym opiera się ABAStroke. Jest to dział psychologii zajmujący się zachowaniem oraz zmiennymi środowiskowymi, które na nie wpływają. Skupia się na wykorzystaniu praw rządzących zachowaniem do realizacji trzech podstawowych celów

1
Odstęp

Rozwijania zachowań pożądanych

2
Odstęp

Redukowania zachowań niepożądanych

3
Odstęp

Generalizacji

Stosowana analiza zachowania znajduje zastosowanie w pracy z osobami po uszkodzeniach mózgu i udarach, głównie jako terapia mająca na celu poprawę zachowania, nawyków, nastroju i ogólnego dobrostanu pacjentów, a także uczenie ich technik kompensujących deficyty poznawcze.

Jedną z podstawowych i najlepiej opisanych technik uczenia wywodzących się z SAZ jest uczenie metodą wyodrębnionych prób (discrete trial training, DTT). Podchodzi ona do uczenia w bardzo specyficzny sposób, który przekłada się bezpośrednio na wysoką skuteczność DTT. Polega on na podziale docelowo uczonej umiejętności na mniejsze części, a następnie uczenia ich w tzw. wyodrębnionych próbach, w których początek i koniec uczenia danej porcji umiejętności są jasno zaakcentowane. Uczenie w oparciu o metodę wyodrębnionych prób ma udowodnioną skuteczność.

Wykorzystanie podpowiedzi oraz podział umiejętności na mniejsze części pozwalają na maksymalizację sukcesu pacjenta a wzmocnienia są konsekwencją, która jednoznacznie przekłada się na zwiększenie prawdopodobieństwa udzielenia prawidłowej odpowiedzi w przyszłości. Dobrze zaprojektowane uczenie połączone z dbałością o generalizację może z powodzeniem prowadzić do trwałego opanowania prezentowanego materiału i przeniesienia efektów terapii na inne środowiska.

Jesteś zainteresowany przetestowaniem rozwiązania?

A może chciałbyś pomóc nam rozwijać je w przyszłości?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się o ABAStroke, naszym rozwiązaniu, bieżących i planowanych badaniach? A może jesteś zainteresowany potencjalnym partnerstwem lub współpracą?

Logo AbaStroke
michal@abastroke.com

Adres

ul. Krakowska 5/23

31-062 Kraków

Logo AbaStroke

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej - Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nr umowy: POIR-03.03.01-00-0001/17-00